Категорије
Novosti

Novi Zakon o inovacionoj delatnosti

Novi Zakon o inovacionoj delatnosti počeo je da se primenjuje 5. januara 2022. godine. Cilj donošenja ovog zakona je uključivanje inovacionog sistema Republike Srbije u Evropski istraživački prostor i Inovacionu uniju, na koji način se inovacioni sistem usmerava prema istraživanjima koja za rezultat imaju inovativne proizvode i procese koji podstiču privredni i društveni razvoj.

Glavne novine koje donosi Zakon o inovacionoj delatnosti su: definisanje novih inovativnih subjekata (startap kao „novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta“, koje se razlikuje od već postojeće definicije novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica), kao i investitora u inovacionu delatnost (poslovni anđeli), takođe je predviđeno uspostavljanje mreže naučno-tehnoloških parkova kao savetodavnog tela koje ima za cilj da prati i koordiniše rad naučno-tehnoloških parkova i da vrši procenu potreba za osnivanjem novih naučno-tehnoloških parkova.

Zakonom je dalje predviđeno da će se do kraja 2022. godine osnovati registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema koji će se voditi u okviru Fonda za inovacionu delatnost. Zakonom je predviđeno da Vlada Srbije usvaja i iz budžeta finansira program podrške inovacionoj delatnosti i ciljani program podrške. Pored ovog načina finansiranja, nedavno je usvojena Strategija razvoja startap ekosistema za period 2021-2025 koja previđa mere za podsticanje i unapređenje drugih vidova finansiranja.