Категорије
Novosti

Startup i poreske olakšice u Srbiji

Inovativni startup iz ugla poreskih propisa

U IT zajednici sve se češće govori o startup kompanijama, njihovim prednostima, manama i potencijalnoj državnoj pomoći. U ovom esnafu neretko se pod startup kompanijom podrazumeva visokotehnološka kompanija u najranijem periodu razvoja sa težnjom da realizuje nove i velike ideje na tržištu. Međutim, iz ugla poreskih propisa koji su predmet analize, inovativna startup kompanija je novoosnovano privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje obavlja inovacionu delatnost – aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, u skladu sa potrebama tržišta. Pored navedenog, da bi se smatralo inovativnom startup kompanijom, novoosnovano privredno društvo treba da ispunjava i druge uslove, kao što su:

1) godišnji prihod prema poslednjim finansijskim izveštajima ne prelazi 500.000.000 dinara;

2) od osnivanja nije raspodeljivalo dividende i neće ih raspodeljivati u periodu od tri godine;

3) centar poslovnih aktivnosti se nalazi na teritoriji Srbije;

4) nije nastalo statusnom promenom drugog privrednog društva;

5) troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15% ukupnih rashoda; ili visokokvalifikovani zaposleni čine više od 80% svih zaposlenih; ili je vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja.

Poreske olakšice

Inovativne startup kompanije koje se osnuju do kraja 2021. godine, mogu da ostvare pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade osnivača koji su zaposleni u toj startup kompaniji, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ova poreska olakšica može da se ostvari za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovana inovativna startup kompanija.

Uslovi primene

Da bi inovativna startup kompanija ostvarila pravo na navedenu poresku olakšicu, ona ne sme biti povezana ni sa jednim pravnim licem i ne sme da ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem te inovativne startup kompanije.

Pravo na poresko oslobođenje poslodavac ostvaruje pod uslovom 1) da je fizičko lice - osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos sa inovativnom startup kompanijom, zaključio ugovor o radu i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje; i 2) da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u inovativnoj startup kompaniji. Dakle, ova dva uslova moraju kumulativno da budu ispunjena.

Navedeno poresko oslobođenje može da ostvari zaposleni osnivač na zaradu do 150.000,00 dinara. Međutim, u slučaju da zaposleni osnivač ima zaradu veću od navedenog iznosa, on neće izgubiti u potpunosti pravo na poresko oslobođenje, već se njime može koristiti po osnovu dela zarade do 150.000,00 dinara.

Imajući u vidu da se predviđa potpuno poresko oslobođenje i oslobođenje od doprinosa za socijalno osiguranje na visinu zarade do 150.000,00 RSD, ukazujemo na praktični problem i nedoslednost u obračunavanju socijalnog osiguranja za zaposlenog osnivača, a koje bi se moglo obračunavati na osnovu minimalne mesečne zarade u Srbiji.

S obzirom na to da se često dešava da jedno lice osnuje nekoliko startup kompanija u istim ili različitim oblastima inovacija, Zakon o porezu na dohodak građana propisuje da se poreske olakšice na zaradu jednog osnivača ne mogu primeniti u više novoosnovanih privrednih društava. Drugim rečima, ukoliko je jedno lice osnivač više inovativnih startup kompanija, poreske olakšice može koristiti u samo jednom od tih kompanija.

Kako je navedeno, pravo na poresko oslobođenje poslodavac ostvaruje pod uslovom da je fizičko lice – osnivač, odnosno svaki od osnivača, ako ih je više, zasnovao radni odnos... Dakle, tumačenjem ove odredbe dolazi se do zaključka da ovaj zakon ne propisuje maksimalan broj osnivača koji mogu iskoristiti pravo na poresko oslobođenje. To znači da inovativna startup kompanija može da ostvari poreske olakšice za svakog osnivača koji ispunjava uslove navedene u ovom poglavlju, bez obzira na broj osnivača.