Категорије
Novosti

Poreski kredit za investicije u Startup

Srpski zakoni propisuju niz podsticajnih mera za ulaganje i razvoj start up kompanija. O poreskim olakšicama pisali smo u našem tekstu Startup i poreske olakšice u Srbiji. Što se tiče kompanija koje se ne ubrajaju u startupove, Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje poreski kredit za ulaganje u kapital startup kompanije. Tako se za ovakvo ulaganje priznaje pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja, što znači da u tom iznosu može umanjiti svoju poresku obavezu.

Kako bi se izbegle zloupotrebe korišćenja ovog prava, zakon propisuje i određene uslove. Pravo na poreski kredit ima kompanija koja pre ulaganja, samostalno ili zajedno sa povezanim licima nije posedovala više od 25% akcija ili udela, odnosno glasova u organima upravljanja start ap kompanije u čiji kapital ulaže.

Dodatno, pravo na poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se povećava kapital startup kompanije i pod uslovom da nije došlo do smanjivanja ulaganja neprekidno u periodu od tri godine od dana ulaganja.

Najviši iznos poreskog kredita koji se može priznati pojedinačnom poreskom obvezniku po osnovu ovog ulaganja iznosi 100.000.000 dinara, a najviše 50.000.000 dinara na račun poreza na dobit u jednoj poreskoj godini. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ne duže od pet godina.